Gizlilik Politikası

A TERAPİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

A Terapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla A Terapi Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres               : Akevler Mah. 75. Yıl Bulv. 3159. Sok. 34/1 Antakya HATAY

Telefon            :05330400025

E-posta             : antakyapsikolog@hotmail.com

İnternet sitesi    : www.antakyaterapi.com

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ DEPOLAMA VE İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 1. Klinik çalışmalarda en yüksek verimi elde edebilmek verilerinizi anonimleştirerek İstatistiksel çalışmalar yapabilmek,
 2. Danışmanlığa bağlı verilerin, yarar gözetilerek süpervizyon (gözetim) kapsamında ilgili danışman veya bir başka danışman ile paylaşmak,
 3. Sizi, danışmanıveya kamuyu ciddi zararlardan korumak için özel verileriniz saklı olmayacak şekilde gerekli ve yasal mercilere haber vermek,
 4. Danışmanlık süreci ilgili verileri, adınıza yapılacak ödemelere istinaden sağlık sigortası şirketi veya hükümet kurumları (SGK vb.) paylaşmak,
 5. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
 6. Yasal raporlamalar yapmak
 7. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek

 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Danışanlarımıza ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, merkez tarafından sunulan danışmanlık hizmetlerinindiğer danışanların ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, merkez tarafından sunulan danışmanlık ve hizmetlerin benzer sorunlar yaşayan kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, merkezin danışmanlık hizmeti stratejisini planlanması ve icrası ve merkez ve merkezle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, sağlık birimleri ve iş güvenliğinin temini amaçları dahilindemerkezin ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle ya da yarar gözetilerek süpervizyon (gözetim) kapsamında ilgili danışman veya bir başka danışman ile paylaşılabilecektir.

 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel veriler; internet sitesi, mobil uygulama ve sosyal mecralardaki bilgi ve talep formları, akıllı telefonlara indirilen aplikasyonlar,online seanslar, mesajlar, ses kayıtları, videolar, kişisel notlar, psikolojik testler gibi fiziki ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla yahut merkezde bulunduğunuz aşamada görüşme içerisinde ya da bekleme salonun da fiziki olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 1. Kişisel verilerin danışmanlık sürecinin belirlenmesi ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 2. Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
 3. Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla merkezin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 4. Kişisel verilerin merkezin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
 5. Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
 6. Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

            Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve merkeze başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla;

A TERAPİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ

 


WhatsApp
Hemen Ara